Post Tagged with: "слънчеви батерии"

В Томск разработиха друг вид слънчеви батерии

В Томск разработиха друг вид слънчеви батерии

22.03.2015 at 08:30 1 comment

Инже­нери от Отдела за ино­ва­тивни мате­ри­али в Том­ския държа­вен уни­вер­си­тет съвместно с колеги от РАН, раз­ра­бот­ват нов вид гъв­кави слън­чеви бате­рии на базата на клет­ката на Гретцел. От новите гъв­кави бате­рии може да се шият дрехи, излъч­ващи елек­тро­е­нергия и топ­лина. Ноу-​хауто е много акту­ално за клима­тич­ните усло­вия в Сибир, където […]

Прочети повече ›