Post Tagged with: "казахски език"

В СУ се изучава казахски език за първи път в Европа

В СУ се изучава казахски език за първи път в Европа

27.03.2015 at 11:42 0 comments

В Центъра за източни езици и кул­тури при Софийския уни­вер­си­тет „Св.Климент Охрид­ски” се състоя търже­ствена цере­мо­ния по откри­ване на каби­нета за изу­ча­ване на казах­ски език, исто­ри­ята и кул­ту­рата на Казахстан. По време на цере­мо­ни­ята ръко­во­ди­те­лят на дипло­ма­ти­че­с­ката мисия на Казах­стан в Бълга­рия Темир­тай Изба­стин и рек­торът на Софийския уни­вер­си­тет проф. […]

Прочети повече ›