Документи

Основни насоки и задачи на Национално движение „Русофили“ за периода 2016-2020 г.

Основни насоки и задачи на Национално движение „Русофили“ за периода 2016-2020 г.

11.06.2016 at 19:54 0 comments

Приети на Общо събрание на движението на 11.06.2016 г. Отстояване на разбирането, че социалният и икономически напредък на България е неразривно свързан с развитието на българо-руските политически, икономически и културни отношения, чрез разгръщането и утвърждаването им като стратегически, с жизнено значение за българската нация, неподвластни на геополитически сътресения и конюктурни […]

Прочети повече ›
Основни насоки и задачи за дейността на Национално движение „Русофили“ за периода 2012-2016 г.

Основни насоки и задачи за дейността на Национално движение „Русофили“ за периода 2012-2016 г.

23.02.2014 at 08:44 0 comments

Общото събрание, като обсъди оценките, анализите и предложенията в отчета на Националния съвет и в изказванията на делегатите  и гостите на Общото събрание и на основата на уставните и програмни цели и задачи, а така също и на утвърдената Стратегия за развитие на Национално Движение Русофили, определя следните основни насоки […]

Прочети повече ›
Стратегия на Национално движение „Русофили“

Стратегия на Национално движение „Русофили“

23.02.2014 at 08:39 0 comments

Приета на IV Общо събрание на движението на 23.06.2012 год.   Общото събрание на Национално движение Русофили на базата на Устава и на Програмата, като отчита съвременните геополитически реалности и състоянието на обществените процеси в страната, както и досегашния опит на сдружението, намира за необходимо да очертае стратегията в дейността на […]

Прочети повече ›
Устав на Национално движение „Русофили“

Устав на Национално движение „Русофили“

23.02.2014 at 08:00 0 comments

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1 (1) НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ е гражданско, неправителствено сдружение,  юридическо лице, по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), с предмет на дейност развитие на българо – руските отношения, което работи в съответствие с Конституцията на Република България, българското законодателство и настоящия Устав. (2) НАЦИОНАЛНО […]

Прочети повече ›