ФИФА иска да намали броя на градовете и стадионите за “Русия-2018”

ФИФА иска да намали броя на градовете и стадионите за “Русия-2018”

Публикувано от:

През мина­лия уикенд на посеще­ние в Сочи бе пре­зи­дентът на ФИФА Йозеф Бла­тер. Темата на срещите му с пре­зи­дента на РФ Вла­ди­мир Путин, мини­стъра на спорта Вита­лий Мутко и гла­вата на орга­ни­за­ци­он­ния коми­тет на тур­нира Алек­сей Соро­кин бе про­веж­да­нето на све­тов­ното фут­болно първен­ство през 2018 г. в Русия.

По време на срещата бе обсъдена подго­тов­ката за све­тов­ния фут­бо­лен шампи­о­нат и по-​конкретно текущото про­ек­ти­ране и изграж­дане на ста­ди­о­ните, както и пла­но­вете за откри­ване на новия ста­дион на фут­бол­ния клуб „Спар­так” в Москва.

Бе обсъдена и подго­тов­ката за пред­ва­ри­тел­ния жре­бий, който ще се състои на 25 юли 2015 г. в Санкт Петер­бург, както и цере­мо­ни­ята по пред­ста­вя­нето на офици­ал­ната сим­во­лика на тур­нира в края на октом­ври т. г.

Най-​добрите отбори от цял свят ще мерят сили на 12 ста­ди­она в 11 гра­дове на Русия: Москва (ста­ди­о­ните „Луж­ники” и „Откритие-​Арена”), Санкт Петер­бург, Казан, Нижни Новго­род, Саранск, Кали­нинград, Волго­град, Ека­те­рин­бург, Самара, Сочи и Ростов на Дон.

Осно­ва­вайки се обаче на опита от първен­ството в Бра­зи­лия, където ста­ди­онът в Манаус прак­ти­че­ски остава неизполз­ваем след шампи­о­ната, Бла­тер пред­ложи броят на ста­ди­о­ните и гра­до­вете в Русия през 2018 г., както и в Катар през 2022 г. да бъде намален.

По думите на Вита­лий Мутко обаче реше­ни­ето за нама­ля­ване броя на гра­до­вете, които ще бъдат дома­кини на све­тов­ното първен­ство по фут­бол през 2018 г. ще зависи от процеса на непо­сред­стве­ната подго­товка по изграж­да­нето на всяка арена.

Освен това, въз­ни­ква и въпро­сът за възможно нама­ля­ване на местата на ста­ди­о­ните, защото ФИФА е на път да въведе нови пра­вила, съкраща­вайки вме­стимо­стта на аре­ните от 45 хиляди души до 35 хиляди. „Това реше­ние не може да се отнася за ста­ди­о­ните, дома­кини на откри­ва­нето, полу­фи­на­лите и финала на шампи­о­ната — каза Мутко. — Преж­де­временно е да се говори и за вме­стимо­стта на оста­на­лите ста­ди­они — засега запаз­ваме пре­диш­ната концепция, спо­ред която местата са 45 хиляди. При всички слу­чаи трябва да изча­каме, когато нещата бъдат юри­ди­че­ски оформени. Наи­стина е трудно, защото се оча­ква да бъдат пред­ста­вени резул­та­тите от експер­ти­зите на ста­ди­о­ните в Нижни Новго­род и Волго­град, по които се работи по ста­рата концепция от 2011 г. Полу­чава се така, че в слу­чай на промяна, трябва всичко да започне отна­чало, а една нова експер­тиза ще отнеме не по-​малко от поло­вин година”. Мутко поясни, че новият стан­дарт за минимална вме­стимост на аре­ните е въз­ник­нал поради факта, че основ­ните доходи идват от излъч­ва­ни­ята на мачо­вете по теле­ви­зи­ите, а не от про­даж­бата на билети.

Мини­стърът добави, че засега ФИФА е „удо­вле­тво­рена от темпо­вете на подго­тов­ката на Русия за шампионата”.

По време на дву­днев­ната си визита гостът и дома­ки­ните разго­ва­ряха и по въпроса за уча­сти­ето на крим­ските клу­бове под еги­дата на Рус­кия фут­бо­лен съюз (РФС). Бла­тер обяви, че позици­ята на ФИФА ще бъде осно­вана на съо­т­вет­ните проце­дури, които трябва да са под кон­трола на Съюза на европе­йс­ките фут­болни асоци­ации (УЕФА). На 31 юли Бюрото на изпъл­кома на РФС утвърди уча­сти­ето на клу­бо­вете от Крим и Сева­стопол във вто­рия диви­зион на шампи­о­ната на Русия при усло­вие, че преми­нат необ­хо­ди­мите проце­дури по ате­стация. На екс­трено засе­да­ние на 8 август вицепре­зи­дентът на РФС Никита Симо­нян съобщи, че клу­бо­вете са преми­нали ате­стаци­ята. На 12 август фут­бо­ли­стите от Крим и Сева­стопол про­ведоха и първите мачове в рус­ките съревнования.