Снимка: gorlovka.com.ua.

Снимка: gorlovka.com.ua.

Учени от Томск изоб­ре­тиха уникален лазе­рен мони­тор

Публикувано от:

Учени от Томск изоб­ре­тиха лазе­рен мони­тор, през който може да се наблю­да­ват раз­лични процеси при екс­тремално високи темпе­ра­тури. Уни­кал­ното устройство може да се използва в про­екта за меж­ду­на­ро­ден експе­римен­та­лен термо­яд­рен реак­тор ИТЕР, реа­ли­зи­ра­нето на който ще осигури неиз­черпаем източ­ник на чиста енергия. Сега за уче­ните е много важно да наблю­да­ват процеси, които се случ­ват при силно фоново затъм­не­ние. Напри­мер при про­из­вод­ство на наноматериали.

Ние съз­да­дохме лазе­рен мони­тор, в който се използ­ват два лазера. С еди­ния осве­тя­ваме обекта, а с другия уси­л­ваме изоб­раже­ни­ето. По този начин можем да наблю­да­ваме процеси, които с обик­но­вени системи не може да се визу­а­ли­зи­рат. Накратко, с новото устройство ще може да се гледа през пламъци”.

Раз­ра­бот­чиците на мони­тора се надя­ват, че тех­ният про­ект ще помогне за реа­ли­зи­ра­нето на термо­яд­ре­ния реак­тор на осно­вата на токамак (съкра­тено от рус­кото „ТОро­и­даль­ная КАмера в МАг­нит­ных Катуш­ках”). Токамак е експе­римен­тално устройство с торо­и­дална форма, т.е. подобна на кра­вай, в което се съз­дава и удържа термо­яд­рена плазма. Новата раз­ра­ботка поз­во­лява да се про­карва оптично сон­ди­ране в реак­тора на посто­я­нен режим.

Източник: Русия Днес.