Уче­ните от РАН: Изче­зва­нето на дино­зав­рите се дължи на гра­ви­таци­ята

Уче­ните от РАН: Изче­зва­нето на дино­зав­рите се дължи на гра­ви­таци­ята

Публикувано от:

Спо­ред уче­ните от Инсти­тута по мор­ска био­логия на РАН, изче­зва­нето на дино­зав­рите се дължи на гра­ви­таци­ята. Спо­ред хипо­те­зата на рус­ките учени, тег­лото на дино­зав­рите е достигало десетки тонове, а ске­летът им не могъл да издържи на зем­ното при­тег­ляне, което с тече­ние на времето се уве­ли­ча­вало, пише вестник „Русия днес – Россия сегодня“.

Ана­ли­зи­райки пале­он­то­логич­ните данни за ево­люци­ята на дино­зав­рите, спе­ци­а­ли­стите стиг­нали до извода, че гигант­ските животни дълго време се раз­ви­вали в усло­ви­ята на срав­ни­телно ниска гра­ви­тация. След това обаче, в отно­си­телно кратък исто­ри­че­ски период от 150 мили­она години, гра­ви­таци­ята се е уве­ли­чила 2 пъти. Защо? Земята бавно натруп­вала маса от пада­нето върху нея на огромно коли­че­ство метео­рити и кос­ми­чен прах. И кол­кото по-​голяма ста­вала пла­не­тата, тол­кова по-​силно е при­тег­ляла всичко около себе си. В резул­тат на това, за пери­ода от 150 мили­она години площта на зем­ната повърх­ност се раз­рас­нала до4,32 пъти, а обемът й се уве­ли­чил около 9 пъти. Трябва да отбе­лежим, че тази вер­сия не е нова. Тя вече няколко години активно се обсъжда в интер­нет про­стран­ството. Но уче­ните от рус­кия Дале­чен Изток за първи път офици­ално под­крепиха тази вер­сия с коли­че­ствени данни.