Украйна стремително се свлича в икономическа яма

Украйна стремително се свлича в икономическа яма

Публикувано от:

Украйна се свлича в икономическа ямаМВФ отлага поредния транш за Киев, Брюксел го чакат само неприятности

Укра­ин­ската ико­номика започва да изпада в колапс. При­ну­ди­тел­ното „затягане на кола­ните”, ръстът на тари­фите, раз­хо­дите за бой­ните действия в юго­източ­ната част — всичко това може да доведе ико­номи­ката на стра­ната до пълен крах в най-​близко бъдеще.

Ико­номи­че­ското положе­ние в Украйна се влошава бук­вално с всеки изми­нал ден. Поли­ти­че­с­ките сътресе­ния повли­яха крайно нега­тивно на държав­ните финанси. В срав­не­ние с ана­логич­ния период на 2013 г. нама­ля­ва­нето на държав­ните покупки е почти 40%. С 45% са пад­нали про­даж­бите на нови автомо­били на вътреш­ния пазар.

Дефа­кто е спряно държав­ното инве­сти­ране в раз­лични отрасли на укра­ин­ската промиш­ле­ност. Сери­о­зни затруд­не­ния се наблю­да­ват с неизпъл­не­ни­ето на държав­ния и мест­ните бюджети. Като цяло разпа­да­нето на наци­о­нал­ната ико­номика при­до­бива ката­строфа­лен характер.

Ико­номи­ката ще се срине още повече с вли­за­нето на Украйна в „зоната за сво­бодна търго­вия” с ЕС и продължи пагуб­ната за нея в този момент поли­тика на евро­ин­теграция. „За цяла Украйна осно­вен парт­ньор както по отноше­ние на износа, така и по отноше­ние на вноса е Русия. Ико­номи­ката на стра­ната е тясно свър­зана с рус­ката. Страху­вам се, че ще има много труд­но­сти. Сега веро­ятно никой не може да каже кога Украйна ще може да при­стъпи към въз­ста­но­вя­ване на ико­номи­ката си”, комен­тира ана­ли­за­торът Васи­лий Ухарски.

Всъщ­ност спадът във всички отрасли, освен сел­ското стопан­ство, бе осе­заем още мина­лата година преди сери­ята от драма­тични събития

Укра­ин­ската ико­номика и мина­лата година показа осе­заем спад във всички отрасли, освен аграр­ния — с 4,7%. Абсурд­ното е, че окон­ча­тел­ното про­па­дане на Украйна в без­дната на ико­номи­че­с­ката криза предот­врати един­ствено търго­ви­ята с Русия — но тази година Киев сам реже руско-​украинските ико­номи­че­ски връзки, обри­чайки народа на мизерно съществуване.

Трябва да при­знаем, че разпа­да­нето на ико­номи­ката не е един­стве­ното и най-​главно пре­диз­ви­ка­тел­ство, с което се сблъсква Украйна. За най-​опасно от тази гледна точка може да се смята раз­де­ля­нето на обще­ството и кръвопро­лит­ната граж­дан­ска война без надежда за ско­рошен мир. Без реша­ва­нето на тези про­блеми няма да се въз­ста­нови наци­о­нал­ната ико­номика. Както смя­тат експер­тите, един­стве­ният изход от така сложи­лата се системна ико­номи­ческа криза е пред­ва­ри­тел­ното реша­ване на поли­ти­че­с­ките про­ти­во­ре­чия въз основа на диа­лога и феде­ра­ли­за­ци­ята на страната.

В това време експер­тите на Меж­ду­на­род­ния валу­тен фонд (МВФ) се чудят как да се спра­вят с укра­ин­ската криза. Тези дни група от тях бе на посеще­ние в Киев и се наложи да продължили коман­ди­ров­ката си, за да могат да събе­рат повече информация. Пър­вото реше­ние, до което стиг­наха, бе да се отложи пре­веж­да­нето на вто­рия транш от финан­со­вата помощ.

За пове­чето финан­сови ана­ли­за­тори обаче ситу­аци­ята в Украйна е пре­делно ясна: стра­ната и без това вече беше на гра­ницата на бан­крута, а сега разпа­ле­ната от Киев граж­дан­ска война в Дон­бас, унищожава остан­ките от инфра­струк­ту­рата и промиш­ле­но­стта. През април МВФ обяви за предо­ста­вя­нето на Украйна на дву­го­дишен кре­дит в размер на 17 млрд. долара. Пър­вият транш, малко повече от 3 млрд. долара, скоро беше пре­ве­ден, а с вто­рия въз­никна забавяне.

Явно Западът започва да раз­бира каква яма е изко­пал, и не само за Украйна, но и за цяла Европа. Запад­ните медии постепенно проме­нят тона на сво­ите заяв­ле­ния. Напри­мер, агенция Рой­терс призна, че ико­номи­ката на Украйна се раз­рушава поради продължа­ващата от май насам война в юго­източ­ните реги­они на стра­ната.

А английският в. „Гар­диън” пуб­ли­кува интервю с мирни жители на онези гра­дове, които днес укра­ин­ската армия и Наци­о­нал­ната гвар­дия израв­ня­ват със земята. Изда­ни­ето отбе­лязва, че усло­ви­ята там се нетърпими: в пове­чето домове няма вода, елек­три­че­ство и газ, мобил­ните опе­ра­тори рабо­тят с прекъ­сва­ния. Арти­ле­рийските обстрели и въз­душ­ните удари са унищожили водо­напор­ните кули, елек­три­че­с­ката система, газопро­во­дите. Само по жп мрежата в юго­източ­ните реги­они бой­ните действия са нанесли загуби за 100 млн. долара.

Новите киев­ски вла­сти не са в състо­я­ние сами да напра­вят как­вото и да било и явно раз­чи­тат на помощта на Запада. Заради полу­ча­ва­нето на помощ от МВФ на тях им се наложи да съкра­тят броя на бюджет­ните служи­тели и работ­ници, да замра­зят размера на запла­тите и соци­ал­ните плаща­ния, да повишат тари­фите на газ, отоп­ле­ние и елек­тро­е­нергия. И това е само нача­лото. „Само тази година, за да погаси отрица­тел­ното салдо в пла­теж­ния баланс, на Киев са необ­хо­дими 20 млрд. долара — т.е. повече от кре­дита, който Украйна получи от МВФ”, напомня ико­номи­че­ският наблю­да­тел Алек­сандър Кареевский.

Ето още някои крас­но­ре­чиви пока­за­тели за състо­я­ни­ето на укра­ин­ската ико­номика. Злат­ните валутни резерви на стра­ната само за юни са се съкра­тили с 5%. Загу­бите на предпри­я­ти­ята са се уве­ли­чили с над 5 пъти в срав­не­ние с ана­логич­ния период на мина­лата година. Тази година сеит­бата е про­ва­лена, главно поради цената на гори­вото, която е ско­чила с 3540%. Хлябът и всички тестени изде­лия поскъп­наха с 3070%, основ­ните про­дукти — два-​три пъти. Запад­ните траншове не могат да решат всички тези про­блеми, те дори едва стигат за обслуж­ване на дълговете.

Наци­о­нал­ната банка на Украйна, докол­кото може да се вярва на ней­ните данни, фик­сира дефицит на пла­теж­ния баланс за пери­ода януари-​май 2014 година от 3,4 млрд. долара в срав­не­ние с профицита от 3,3 млрд. долара година по-​рано. До края на годи­ната Киев се надява да получи 13 млрд. долара от МВФ, Све­тов­ната банка, Европе­йския съюз, САЩ, Япо­ния и Канада.

В нача­лото на май, както вече бе отбе­ля­зано, МВФ вече предо­стави на Киев пър­вия транш от 3,19 млрд. долара, което поз­воли на пра­ви­тел­ството освен другото да изплати част от дълго­вете си. Но в бъдеще по всичко личи, че Украйна ще може да раз­чита на помощ преди всичко от Европе­йския съюз. „Спо­ред съще­ству­ващата финан­сова прак­тика, МВФ основно предо­ставя само гаранции, а Европе­йският съюз води реална борба с кри­зата в Украйна”, казва поли­то­логът Алек­сей Кузнцов.

Вла­стите на Украйна раз­чи­тат, че важен източ­ник за тях­ната финан­сова ста­бил­ност ще стане подпи­са­ното през юни спо­ра­зуме­ние за асоци­и­ране и сво­бодна търго­вия с Европе­йския съюз. Но него­вото реа­ли­зи­ране на прак­тика може да донесе и нови про­блеми, свър­зани със спе­ци­фи­ката на износ­ната ори­ен­тация на отделни реги­они на стра­ната.

„Ико­номи­ката на източ­ните и юго­източни обла­сти на Украйна е ори­ен­ти­рана към Русия, докато в запад­ните обла­сти няма раз­вито промиш­лено про­из­вод­ство. В ЕС високо раз­ви­тите про­из­вод­ства са предо­статъчно, за да се отвори пазарна ниша за укра­ин­ските стоки. Едно е да се бистри поли­ти­ката — било то и на най-​високо рав­нище, друго е да се премине на рав­нището на кон­крет­ната ико­номика”, пояс­нява ико­номи­стът Генади Иванов.

Рус­кият премиер Дмит­рий Мед­ве­дев вече пре­дупреди, че ако Украйна ратифицира спо­ра­зуме­ни­ето с Европе­йския съюз, Русия може да предпри­еме „защитни мерки” в дву­стран­ната търго­вия, а и в рам­ките на Мит­ни­че­ския съюз.

Като се оце­нява финан­со­вото положе­ние и пер­спек­тиви на Украйна, трябва да се има пред­вид и още един важен фак­тор. Това е натрупа­лата се умора у европе­йското обще­ствено мне­ние от съм­ни­тел­ните поли­ти­че­ски и ико­номи­че­ски про­екти за спа­ся­ва­нето и при­обща­ва­нето на бившата съвет­ска репуб­лика към Европа.

След избо­рите за Евро­пар­ламент бри­тан­ският в. „Гар­диън” писа за очер­та­ващите се в тази посока тен­денции: „Европе­йс­ките избори показ­ват, че жите­лите на кон­ти­нента нав­ся­къде са недо­волни от сво­ята съдба”. В тези усло­вия да се убеж­да­ват европе­йс­ките данъкоплатци в необ­хо­димо­стта да се грижат за пла­теж­ния баланс на Украйна, озна­чава само да се задъл­бочи вътреш­ната криза в самия Европе­йски съюз.

В Европа се наблю­дава „тен­денци­ята да се гла­сува не само про­тив евро­ин­теграци­ята, но и про­тив миграци­ята, про­тив обед­ня­ва­нето на насе­ле­ни­ето”, комен­тира испан­ският в. „Ел Мундо”. А укра­ин­ската криза и действи­ята на днеш­ните вла­сти в Киев пред­веща­ват за Европа само неприятности.

Автор: Автор „Русия днес“

Източник: http://rusiadnes.bg