Украинските олигарси затягат примката

Украинските олигарси затягат примката

Публикувано от:

През последните месеци ставаме свидетели на удивителна картинка: украински олигарси и политици, конфликтуващи помежду си досега, се обединиха срещу Русия и народа на Югоизточна Украйна (за сметка на който са забогатели).  Съби­ти­ята в Киев пока­заха, че Украйна е в ръцете на олигар­сите. Целият, продължа­ващ с месеци, държа­вен пре­врат се извършва с техни пари и сега става про­сто връщане на дълго­вете. Така, назна­ча­ва­нето им на важни държавни постове се впи­сва напълно логично в схемата на поред­ната укра­ин­ска революция.

Алек­санъдр Тур­чи­нов, който пое длъж­но­стта държа­вен глава на Украйна, почти вед­нага след пре­врата назначи вли­я­телни олигарси на губер­на­тор­ските постове в източ­ните и южните обла­сти на стра­ната. Спо­ред него бога­тите хора от Изтока щели да помогнат да се съхрани тери­то­ри­ал­ната цялост на страната.

Ръко­во­ди­тел на Донецка област стана пред­се­да­те­лят на съвета на дирек­то­рите на компа­ни­ята „Инду­стри­а­лен съюз на Дон­бас” Сергей Тарута. Него­вото състо­я­ние е 2,65 млрд. долара. Дне­про­пет­ров­ска област бе под­не­сена на теп­сия на съсоб­стве­ника на „При­ват Банк” Игор Коломойски, чието състо­я­ние над­хвърля 3,60 млрд. долара. Губер­на­тор на Одеска област стана Вла­ди­мир Неми­ров­ски, соб­стве­ник на оде­ския завод „Сталкант-​Силур”.

Украинските олигарси затягат примката1

Тази поли­тика на Киев обаче се оказа неуспешна за източ­ните реги­они. Народът отказа да при­еме натрапе­ните му губер­на­тори. Хун­тата в Киев продължава да упор­ства в пагуб­ните си за стра­ната действия и да твърди, че само олигар­сите можели да удържат юздите на юго­източ­ните обла­сти и да ги „спа­сят от сепаратизма”.

След трагич­ните съби­тия в Одеса, в които само по офици­ални данни заги­наха 48 души, а десетки са обявени за без­следно изчез­нали, Тур­чи­нов уволни от длъж­но­стта губер­на­тор Вла­ди­мир Неми­ров­ски. Инте­ресно е, че същия ден в Одеса е бил дне­про­пет­ров­ският олигарх Игор Коломойски и че тъкмо сърат­ни­кът му Игор Палица, чието състо­я­ние се оце­нява на 115 млн. долара, зае поста на пред­ше­стве­ника си. Този човек не е от Одеса. За него се казва, че бил „пра­во­ве­рен пат­риот” от запад­ната част на стра­ната. Целите на олигар­хич­ната власт са ясни: тъй като Коломойски има големи биз­нес инте­реси в Одеска област, чрез Палица той се опитва да закрепи едно­лич­ното си вли­я­ние в този район на страната.

И за слепите е видно, че про­те­стите на Май­дана, насо­чени уж срещу укра­ин­ските олигарси, завършиха със смя­ната на едни с други така, че и цен­трал­ната, и реги­о­нал­ната власт не само да остане в техни ръце, но и прим­ката й около врата на обик­но­ве­ните хора да се затегне.

Олигар­сите от времето и кръга на бившия пре­зи­дент Вик­тор Яну­ко­вич се сме­ниха с „оран­же­вите” олигарси. Не е ясно кое е по-​лошо, защото новите вла­сти в Киев нямат ника­кви мотиви, които да ги спрат. Яну­ко­вич не използва оръжие срещу Май­дана. А Коломойски и сърат­ниците му нямат скрупули да въоръжа­ват нео­нацистки банди и да ги насоч­ват срещу мир­ното насе­ле­ние в укра­ин­ския югоизток.