Руско присъствие на изложба „Стройко 2000 — Есен 2015″

Руско присъствие на изложба „Стройко 2000 — Есен 2015″

Публикувано от:

В рам­ките на Спе­ци­а­ли­зи­рано стро­и­телно изложе­ние, 45-​та Меж­ду­на­родна изложба „Стройко 2000 — Есен 2015″, която ще се състои от 14 до 18 октом­ври в НДК в София, ще бъде пред­ста­вена и експо­зици­ята „Ико­номи­че­ският потенциал на Крас­но­яр­ския край”. Със свои постиже­ния в нея участват няколко промиш­лени компа­нии от региона, публикува Русия Днес.

Сред тях е „Руски профил” — фирма, спе­ци­а­ли­зи­рана в сфе­рата на про­из­вод­ството и про­даж­бата на алуми­ни­еви профили за стъпала, пре­ходни алуми­ни­еви лайсни, алуми­ни­еви профили за кан­ти­ране на керамични плочки, лепила за подови настилки. „Крас­пан”, чиято про­дукция е на пазара вече 15 години, е известна с про­из­вод­ството и търго­ви­ята на елементи и системи на фасадни кон­струкции. Компа­ни­ята разпо­лага с меж­ду­реги­о­на­лен екип от сътруд­ници, експерти и про­фе­си­о­на­ли­сти в областта на фасад­ната инду­стрия. Днес „Крас­пан” про­из­вежда 12 вида мате­ри­али за покри­тие и 27вида системи от алуми­ний, поцин­ко­вана и неръж­да­ема сто­мана. Промиш­лена компа­ния „Теп­ло­фон” е осно­вана през1997 г. Осно­вен пред­мет на ней­ната дей­ност е про­из­вод­ство на инфра­чер­вени елек­три­че­ски нагре­ва­тели или т.нар. ради­а­торни панели.

Рус­ките компа­нии имат голям инте­рес към българ­ския пазар и тър­сят нови парт­ньори на Бал­ка­ните. „Стройко 2000″ е най-​голямото спе­ци­а­ли­зи­рано търгов­ско изложе­ние за архи­тек­тура, стро­и­тел­ство и обза­веж­дане, което се орга­ни­зира в Бълга­рия от 1993 г. Повече от 20 години изложе­ни­ето при­съства и е зна­чим фак­тор на стро­и­тел­ния пазар в Бълга­рия. В изложе­ни­ето участват сто­тици българ­ски и чужди фирми, които пред­ста­вят сво­ите най-​нови и атрак­тивни про­дукти и услуги, българ­ски и вно­сни стоки. Изложе­ни­ето е насо­чено както към потенци­ални биз­нес парт­ньори, инве­сти­тори и спе­ци­а­ли­сти, така и към край­ните потре­би­тели. Пред­лага­ните стоки, про­дукти и услуги обхващат целия спектър в бранша — от про­уч­ване, про­ек­ти­ране и инве­сти­ране, през гру­бия строеж, довърши­тел­ните дей­но­сти и обза­веж­да­нето, до най-​дребни детайли от инте­ри­ора, екс­те­ри­ора и ланд­шафта. По време на работа на изложе­ни­ето средно около 10 000 посе­ти­тели мина­ват все­ки­дневно край щан­до­вете на участниците.