РКИЦ представи руски филми на Меж­ду­на­ро­ден дет­ски кино­фе­сти­вал Giffony Macedonia

РКИЦ представи руски филми на Меж­ду­на­ро­ден дет­ски кино­фе­сти­вал Giffony Macedonia

Публикувано от:

Преди три години в Маке­до­ния за първи път се про­вежда Меж­ду­на­ро­ден дет­ски кино­фе­сти­вал Giffony Macedonia, който е съвме­стен про­ект с извест­ния ита­ли­ан­ски фести­вал Giffony. Харак­тер­ното за маке­дон­ския фест е, че чле­но­вете на журито са деца, които строго и спра­вед­ливо оце­ня­ват всеки пред­ста­вен филм.

Рус­кият културно-​информационен център (РКИЦ) в София вече втора поредна година сътруд­ничи активно с този пре­стижен дет­ски кино­фе­сти­вал. Мина­лата година със съдействи­ето на РКИЦ в информаци­он­ната програма на фести­вала за първи път бе вклю­чен руски филм — „Част­ное пио­нер­ское”, на режисьора Алек­сандър Карпи­лов­ски. Филмът е участвал в раз­лични руски и меж­ду­на­родни кон­курси и е носи­тел на над 40 награди.

На маке­дон­ската зри­тел­ска ауди­то­рия филмът „Част­ное пио­нер­ское” бе пред­ста­вен от про­дуцента Вла­ди­мир Еси­нов и ръко­во­ди­теля на отдел „Кино” в РКИЦ Вла­ди­мир Ястреба.

Тази година Русия участва с филма „Част­ное пио­нер­ское 2″ на същия режисьор, в пър­вата катего­рия на Giffony Macedonia и получи Гран При на фести­вала. Въпреки, че преми­ерата на филма се състоя в Москва едва през април 2015г., кино­лен­тата вече има над 20 руски и меж­ду­на­родни награди, казва Вла­ди­мир Ястреба.

Залата събра деца, които са гле­дали пър­вата част на филма през 2014 г., както и тези, които за първи път се запо­з­наха с рус­кото кино. И едните, и другите гле­даха с инте­рес и реаги­раха живо на това, което се случва на екрана, съпрежи­вя­вайки на вече оби­ча­ните герои от филма, спо­деля Яст­реба и раз­казва за съби­ти­ето. След про­жекци­ята се състо­яла среща и разго­вор между децата, про­дуцента Еси­нов и пред­ста­ви­теля на РКИЦ Вла­ди­мир Яст­реба. Децата искрено изра­зили своето въз­хище­ние от филма и благо­да­рили на гостите с рус­кото „Спа­сибо”. Те зада­вали раз­лични въпроси, поня­кога доста неоча­к­вани. В края на разго­вора, както и мина­лия път, Еси­нов обещал, че ако има възмож­ност, може би, ще заснеме и тре­тата част на „Част­ное пио­нер­ское” съвместно с маке­дон­ските му колеги. Тази новина била възпри­ета с все­общ възторг.

Струва си да отбе­лежим, че през мина­лата година бе въз­ста­но­вен един от най-​престижните кино­фо­руми в Бълга­рия — про­веде се XV Меж­ду­на­ро­ден кино­фе­сти­вал „Чер­ве­ният кръст и чер­ве­ният полуме­сец”, чийто дома­кин навремето е била Варна. Тази година в пери­ода 28 сеп­тем­ври — 3 октом­ври в СОК „Кам­чия” се състоя XVI Меж­ду­на­ро­ден кино­фе­сти­вал. От 2014 година РКИЦ активно участва в под­бора на руски филми за уча­стие в програмите на този фести­вал. Тази година на кино­фе­сти­вала в СОК „Кам­чия” три руски филма — „Небето лекува” на режисьора Олег Тат­ков, „Живи сърца” на режисьора Михаил Пав­лов и „Огън и пепел на Пър­вата све­товна война” на режисьора Ека­те­рина Ива­нова бяха удо­сто­ени с почетни дипломи.

 

Източник: “Русия Днес”.