Путин: С нас е невъзможен диалог от позиция на силата и заплахите

Путин: С нас е невъзможен диалог от позиция на силата и заплахите

Публикувано от:

Засилването на НАТО в Източна Европа и Черно море няма да остане без отговор

Във втор­ник Вла­ди­мир Путин свика засе­да­ние на Съвета за сигур­ност към пре­зи­дента. Мно­зина оча­к­ваха от него сен­за­ци­онни новини и съд­бо­носни реше­ния, съобщи елек­трон­ното изда­ние „Взгляд”. При­чини за това имаше достатъчно — повиша­ващото се напреже­ние в меж­ду­на­род­ните отноше­ния поради съби­ти­ята в Украйна и неже­ла­ни­ето на Запада да при­нуди вла­стите в Киев да спрат кръвопро­лит­ната война в Дон­бас и да сед­нат на масата за преговори.

Засе­да­ни­ето наи­стина бе необи­чайно, като се има пред­вид, че за първи път тра­дици­ята бе нару­шена и то бе обявено пред­ва­ри­телно и жур­на­ли­стите бяха пус­нати да при­състват в залата в самото му начало. Съобщена бе и темата на пред­сто­ящото обсъж­дане: „Въпроси, свър­зани с гаран­ти­ране на наци­о­нал­ната сигур­ност и тери­то­ри­ал­ната цялост на Русия”. Зву­чеше сери­о­зно. Някои заси­лиха интригата, като лан­си­раха най-​невероятни напълно про­ти­вопо­ложни вер­сии. Едни пред­сказ­ваха, че Путин едва ли не ще обяви връща­нето на Крим в Украйна, други — че ще при­знае Донец­ката и Луган­с­ката народна репуб­лика и ще заплаши с вли­за­нето на руски войски в Източна Украйна. Разо­ча­ро­вани оста­наха и едните и другите. Заре­дени от край­ните си емоции и поли­ти­че­ски нагласи, те не можаха да оце­нят сери­о­з­но­стта на пре­дупре­жде­ни­ята на пре­зи­дента и на зада­чите, които той постави пред вла­стите и обществото.

В крат­кото му 13-​минутно слово имаше пре­делно ясни посла­ния, най-​важното между които можеше да се дешиф­рира така: „Безпо­лезно е с Русия да се разго­варя с езика на запла­хите. Тя няма да промени своя курс, ще помага на Ново­ро­сия и едно­временно с това ще прави всичко възможно да про­ти­во­стои на опи­тите за деста­би­ли­за­ция на стра­ната и ней­ната ико­номика. По повод на ката­строфата с малай­зийския боинг той за поре­ден път показа, че може да посреща удари едно­временно на раз­лични фрон­тове — и на укра­ин­ския, и на глобалния.

Най важ­ното е Русия да укрепи тила. Макар пре­зи­дентът да изрази уве­ре­ност в един­ството на народа, про­блемите по които про­тив­ни­кът ще бие, не са малко и затова пред­стои много да бъде напра­вено, за да не бъде стра­ната раз­кла­тена отвътре. Това не озна­чава, че ще има „затягане на гайки”. Това няма да допус­нем, напро­тив, ще раз­чи­таме на граж­дан­ското обще­ство при реша­ва­нето на всички задачи, отбе­ляза Путин.

Всъщ­ност същ­но­стта на глав­ното посла­ние на пре­зи­дента, на него­вото виждане за света и за Русия се съдържа дори в само един абзац: „Суве­ре­ни­тетът и тери­то­ри­ал­ната цялост са фун­дамен­тални цен­но­сти. Става дума за осигу­ря­ване на неза­ви­симо­стта и един­ството на нашата държава, за надежд­ната защита на ней­ната тери­то­рия и, кон­сти­туци­о­нен строй, за навременна неутра­ли­за­ция на вътреш­ните и външ­ните заплахи, които в днеш­ния свят са достатъчно. Длъжен съм вед­нага да отбе­лежа, че днес, раз­бира се, няма пряка военна опас­ност за суве­ре­ни­тета и тери­то­ри­ал­ната цялост на стра­ната. Гаранция за това е преди всичко стра­теги­че­ският баланс на силите в света”.

Рус­кият пре­зи­дент опре­дели 4 най-​важни при­о­ри­тети пред Русия днес:

– После­до­ва­телно укреп­ване на меж­ду­наци­о­нал­ното съгла­сие в стра­ната, грамотна миграци­онна поли­тика, рязко пре­си­чане на опи­тите за насаж­дане на меж­ду­ет­ни­ческа омраза.

– Осигу­ря­ване на вър­хо­вен­ство на Кон­сти­туци­ята и пра­во­вия ред на цялата тери­то­рия на Русия. Всички граж­дани, неза­ви­симо от местожи­ве­е­нето си да имат равни права и възмож­но­сти за обра­зо­ва­ние, здра­веопазване, работа, битови усло­вия и развитие.

– Устой­чиво и балан­си­рано раз­ви­тие на стра­теги­че­ски важ­ните райони, като Далеч­ния Изток, Арк­тика и кавказ.

– Русия ще реагира адек­ватно на при­ближа­ва­нето на воен­ните струк­тури на НАТО към ней­ните гра­ници. „Няма да оста­вим без внима­ние разпо­лага­нето на про­ти­во­ра­кет­ната отбрана и уве­ли­че­ните запаси на стра­теги­че­ски неяд­рени свръх­точни оръжия”, пре­дупреди рус­кият пре­зи­дент. Той добави, че демон­стра­тив­ното заси­л­ване на али­анса на тери­то­ри­ята на източ­но­ев­ропе­йс­ките страни, в аква­то­ри­ята на Черно и Бал­тийско море, чув­стви­тел­ното нарастване на него­вата актив­ност в тези реги­они няма да оста­нат без отговор.

в. “Русия днес”