Няма да изключват фонтаните в Деня на ВДВ

Няма да изключват фонтаните в Деня на ВДВ

Публикувано от:

Мос­ков­ските служби няма да изклю­ч­ват фон­та­ните на 2 август — Деня на Въздушно-​десантните войски (ВДВ), се казва в съобще­ние на Държав­ното бюджетно управ­ле­ние „Гормост”, в под­чи­не­ние на който са най-​големите мос­ков­ски фонтани. В съобще­ни­ето се отбе­лязва, че през този ден всички фон­тани на Москва ще рабо­тят в оби­чай­ния си режим.

Тук е моментът да споменем, че на 2 август се чества създаването на Въздушно-десантните войски на СССР през 1930 г. Празникът се празнува в Русия, Беларус и Украйна. В този ден се организират концерти, малки паради и други празнични мероприятия. Тъй като датата е и денят на пророк Илия, се извършват литургии и литийни шествия.

Сред десантчиците съществува особена традиция на този ден – къпане във фонтани.

E45637BD-AC2B-4840-A071-8F755678B8C7

От предпри­я­ти­ето обаче под­чер­та­ват, че жела­ещите да се изкъпят във фон­та­ните трябва да пом­нят, че те са тех­ни­че­ско съоръже­ние, а не място за къпане. В тях са уста­но­вени съвременни системи за осве­тя­ване, които имат доста сложен меха­низъм и неза­по­зна­тият човек може лесно са ги повреди.

Информаци­ята за евен­ту­ално изклю­ч­ване на фон­та­ните се появи във в. „Изве­стия”. Тогава шефът на ГБУ „Гормост” каза, че орга­ни­за­ци­ята ще пре­крати пода­ва­нето на вода във фон­та­ните в слу­чай на голямо струп­ване на хора вътре в съоръженията.

Заместник-​председателят на Обще­стве­ния съвет при Глав­ното управ­ле­ние на МВР за Москва Антон Цвет­ков пък съобщи, че полици­ята няма да препят­ства къпа­нето на десант­чиците. „Никой няма да пречи на десант­чиците там при усло­вие, че те не са пияни и не повре­ждат нищо. Той под­черта, че полици­ята е готова да предо­стави възмож­ност за къпане в четири фон­тана — свето-​музикалния фон­тан в парка „Горки” и три фон­тана във ВДНХ — „Дружба между наро­дите”, „Камен­ното цвете” и „Клас”.

VDV-19

През мина­лата година в Деня на ВДВ бяха изклю­чени град­ските фон­тани в Ново­си­бирск, Томск, Воро­неж, Нижни Новго­род, Крас­но­дар и Дара­тов. По този начин мест­ната адми­ни­страция се опита да предот­врати къпа­нето на десант­чиците във фон­та­ните, за да запази живота на къпе­щите се и оборудването.