Някога Марс е бил благоприятен за примитивен живот

Някога Марс е бил благоприятен за примитивен живот

Публикувано от:

Спо­ред уче­ните от Рус­ката ака­демия на нау­ките (РАН) все още не е ясно още колко километра ще измине мар­со­ходът на NASA с руско обо­рудване на борда в тър­сене на следи от живот на „Чер­ве­ната планета”.

Послед­ните кос­ми­че­ски изслед­ва­ния сочат, че есте­стве­ната среда на Марс е благопри­ятна за зараж­да­нето на при­ми­ти­вен живот. По думите на док­тора на физико-​математическите науки, ръко­во­ди­тел на отдела по ядрена пла­не­то­логия към Инсти­тута за кос­ми­че­ски изслед­ва­ния на РАН Игор Мит­рофа­нов, на Марс е имало среда подобна на ран­ната Земя.

Нашият апа­рат „DAN” е мон­ти­ран в аме­ри­кан­ския мар­со­ход „Кюриосити”, който сега изследва дъното на кра­тера Гейл. Спо­ред уче­ните, по-​рано този кра­тер е бил мар­си­ан­ско езеро. В тър­сене на орга­нични веще­ства мар­со­ходът е изми­нал 11 км., но засега не е открил ника­кви при­з­наци на живот”, поясни Митрофанов.

Всички про­екти в областта на меж­дуп­ла­нет­ната кос­мо­нав­тика са достатъчно рис­ко­вани и никой не би се наел да дава точни прогнози. Гаранци­он­ният срок напри­мер на нашия апа­рат DAN с акти­вен неутро­нен гене­ра­тор, който ска­нира на дъл­бо­чина 1 метър повърх­но­стта на Марс, вече е изтекъл три пъти. Въпреки това, уредът продължава активно да работи”, уточни Митрофанов.

Той отбе­ляза, че изслед­ва­ни­ята на Марс с помощта на руски апа­рати се про­веж­дат от 2001 година. Уредът HEND напри­мер, раз­ра­бо­тен от руски учени, вече 14 години работи на борда на кос­ми­че­ския апа­рат на NASA „Марс Оди­сей” и изследва неутрон­ната ради­ация на „Чер­ве­ната планета”.

Въз основа на полу­че­ните данни ние стиг­на­хме до извода, че непо­сред­ствено под повърх­но­стта на Марс се нами­рат коли­че­ства воден лед. Фак­ти­че­ски пре­обър­на­хме ста­рите пред­стави за Марс, като за сту­дена и суха пла­нета. С при­род­ните си свойства „Чер­ве­ната пла­нета” по-​скоро напомня веч­ната замръз­на­лост в Яку­тия”, поясни рус­кият учен.

По думите му, преди три мили­арда години на мла­дата пла­нета Марс е имало реки, езера и атмо­сфе­рата е била доста плътна. По същото време на подоб­ната на Марс млада пла­нета Земя се заро­дил живот. „Ето защо основ­ната ни задача е да отго­во­рим на въпроса дали е имало живот на ран­ния Марс? Ако отго­ворът е „не”, тогава защо? Ако е „да”, тогава какво се е слу­чило с живота на „Чер­ве­ната пла­нета”? Защо той не се е съхра­нил до наши дни?”, казва док­тор Митрофанов.

Източник: Русия Днес.