МЕНТОРСКИЯТ ТОН КЪМ РУСИЯ НЯМА ШАНС

МЕНТОРСКИЯТ ТОН КЪМ РУСИЯ НЯМА ШАНС

Публикувано от:

ВЛАДИМИР ПУТИН ПРЕДУПРЕДИ САЩ, ЧЕ ДИАЛОГЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ САМО НА РАВНОПРАВНА ОСНОВА

Пътят към надеж­ден и дълго­сро­чен мир в Украйна не може да минава през война. Това заяви във втор­ник Вла­ди­мир Путин на засе­да­ние в Москва с рус­ките посла­ници и посто­янни пред­ста­ви­тели в раз­лични меж­ду­на­родни орга­ни­за­ции. То бе посве­тено на зада­чите, които стоят пред рус­ката дипло­мация в защита на наци­о­нал­ните инте­реси и укреп­ване осно­вите на меж­ду­на­род­ното право и меж­ду­на­род­ните отноше­ния, съобщава офици­ал­ният сайт на Кремъл.

Логично бе голяма част от сло­вото на пре­зи­дента да бъде посве­тено на поли­ти­че­с­ката криза в Украйна и граж­дан­с­ката война в Донец­ката и Луган­с­ката народни репуб­лики. Той под­черта, че отго­вор­но­стта за кръвопро­ли­ти­ето в укра­ин­ския юго­изток вече лежи върху новия държа­вен глава Порошенко. „До този момент Пьотр Алек­се­е­вич все пак, нямаше пряко отноше­ние към запо­ве­дите за започ­ване на военни действия. Сега обаче той изцяло пое отго­вор­но­стта — не само воен­ната, но и поли­ти­че­с­ката, което е много по-​важно”, заяви Путин. Той отбе­ляза, че в хода на воен­ните действия се орга­ни­зира целе­на­со­чен лов на жур­на­ли­сти и те системно се раз­стрел­ват: „Убийството на жур­на­ли­сти е абсо­лютно непри­ем­ливо и аз пре­дупре­дих за това пре­зи­дента на Украйна”.

Рус­кият държа­вен глава се спря и на темата за връща­нето на Крим в състава на Рус­ката феде­рация. „Ние нямахме право да оста­вим жите­лите на Крим на про­из­вола на войн­стващите наци­о­на­ли­сти и ради­кали. Не можехме да допус­нем нашият достъп до аква­то­ри­ята на Черно море да бъде зна­чи­телно огра­ни­чен, а на крим­ска земя, в обве­я­ния с бой­ната слава на рус­ките воини и мат­роси Сева­стопол бързо да се наста­нят войските на НАТО”, заяви Вла­ди­мир Путин. По думите му подобно раз­ви­тие на съби­ти­ята би озна­ча­вало Русия да бъде отхвър­лена назад в допет­ров­ски времена, а това Москва днес не би могла да си позволи.

Стро­и­тел­ството на газопро­води също не остана встрани от пре­зи­дент­ското внима­ние, като акцент бе сложен върху „Южен поток”: „Неза­ви­симо от появи­лите се известни труд­но­сти, Русия ще работи по про­екта”, увери той, като обясни, че спън­ките пред него са част от неко­ректна геопо­ли­ти­ческа борба. Рус­кият пре­зи­дент обясни, че Москва е готова за кон­струк­ти­вен диа­лог със САЩ, но той е възможен само на рав­но­правна основа. Откро­вено ултима­тив­ните и мен­тор­ски нотки, които зву­чат в адрес на Русия, са недопу­стими и без­сми­слени, а санкци­ите, обя­вя­вани в нару­ше­ние на меж­ду­на­род­ното право, са чист шан­таж, пре­дупреди той.

Путин поръча на рус­кото дипло­ма­ти­че­ско ведом­ство да подготви комплек­сен пакет от пред­ложе­ния, които да предот­вра­тят повта­ря­нето на ирак­ския и укра­ин­ския сце­на­рии, както и гру­бата намеса отвън във вътреш­нопо­ли­ти­че­с­ките процеси. „На всички в Европа ни е нужна свое­об­разна предпазна мрежа, за да не се окажат заразни ирак­ският, либийският, сирийският и укра­ин­ският сце­на­рии. Това е осо­бено опасно за пост­съвет­ското про­стран­ство, тъй като там стра­ните все още не са укреп­нали достатъчно в поли­ти­че­ско и ико­номи­че­ско отноше­ние. Дори в онези страни от Западна и Източна Европа, където на пръв поглед всичко изглежда благопо­лучно, има достатъчно скрити етни­че­ски и соци­ални про­блеми, които всеки момент може да се изо­ст­рят и да ста­нат при­чина за конфликти”, каза рус­кият президент.

/„Русия днес”/