Комисия за взаимодействие с граждански организации и движения

Комисия за взаимодействие с граждански организации и движения

Публикувано от:

На 6 март 2014 г. (четвъртък) от 14.30 ч. в зала „Изток” в сградата на пл.
„Народно събрание” № 2 ще проведе редовно заседание при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на Годишната програма за участие на Република България в
процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2014 г.), № 402-00-5,
внесена от Министерски съвет;
2. Обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, № 402-01-10,
внесен от Министерски съвет;
3. Обсъждане на предложение за произвеждане на национален референдум, №
401-00-3, внесено от Президента на Република България;
4. Разни.

Заседанието ще се излъчва в реално време в интернет чрез интернет
страницата на Народното събрание.