Европейските медии са в шок

Европейските медии са в шок

Публикувано от:

САЩ са катего­рично про­тив при­зи­вите за раз­след­ване на действи­ята на укра­ин­ската армия в Ново­ру­сия и изис­ква да не се про­веж­дат пара­лели с действи­ята на опъл­ченците. Това съобщи гово­ри­те­лят на Държав­ния депар­тамент на САЩ Мари Харф.

От аме­ри­кан­ското външ­нопо­ли­ти­че­ско ведом­ство доба­виха също, че смя­тат за пра­вилна и необ­хо­дима сило­вата опе­рация в Източна Украйна, като обяс­ниха, че „воен­ната опе­рация, про­веж­дана от укра­ин­ското пра­ви­тел­ство в юго­източ­ната част на стра­ната, е пред­на­зна­чена за защита на сво­ите хора и сво­ята тери­то­рия”.

И всичко това, неза­ви­симо от заяв­ле­ни­ята на пред­ста­ви­тели на ЕС и ОССЕ срещу бом­бар­ди­ра­нето на мирни граж­дани, раз­стрела на невъоръжени и свои „пре­да­тели”, уби­тите деца и „кървавото клане” в размир­ните реги­они на стра­ната.

Оку­ража­ващо е, че поне някои от стра­ните в ЕС, в това число Чехия и Ита­лия, в сво­ите медии с почуда и дори шоки­рано съобща­ват, че са пора­зени от отсъстви­ето на информация в запад­ните медии за жесто­ките пре­стъп­ле­ния на укра­ин­ските вла­сти.

Те нари­чат случ­ващото се в Юго­източна Украйна „ужасно клане, устро­ено от Киев”. Впро­чем, нека разглеж­даме нещата поред.

„Ние нямаме досто­верни дока­за­тел­ства, потвър­жда­ващи съобще­ни­ята за наруша­ва­нето на пра­вата на човека от страна на укра­ин­ското пра­ви­тел­ство”, смя­тат от Държав­ния депар­тамент.

„Непри­ем­ливо е да се опит­ваме да пра­вим тук морални пара­лели между стра­ната, защи­таваща себе си, своя народ и сво­ите сгради, земята и тери­то­ри­ята си, и въоръже­ните сепа­ра­ти­сти, под­крепяни от друго пра­ви­тел­ство и опит­ващи се да всеят хаос”, заявя­ват от адми­ни­страци­ята на САЩ.

„Укра­ин­ската власт се опитва да направи невъзмож­ното и напълно да „очи­сти” източ­ната част на стра­ната от сво­ите анти­фашистки въоръжени про­тив­ници. Този под­ход на Киев е „препоръ­чан” от аме­ри­кан­с­ките съвет­ници, които са убе­дили сво­ите западно-​украински мари­о­нетки, че, ако опе­раци­ята изис­ква „само” няколко хиляди жертви, САЩ и запад­ният свят благо­склонно ще затво­рят очи за това”, пишат чеш­ките медии.

„Затова про­аме­ри­кан­с­ките сили при­стъпиха към дълго отлага­ното твърдо реше­ние — да се бом­бар­дира източ­ната част на стра­ната. И при това, да не се прави раз­лика между граж­дани и въоръжени хора. Големите гра­дове като Луганск, Донецк, Крама­торск или Сла­вянск са обкръжени от тежка военна тех­ника, в това число и арти­ле­рийски бата­реи и тан­кове, които дено­нощно стре­лят над града и уби­ват мирни жители”, пишат още меди­ите.

„Видеото, заснето от жите­лите на Луганск напомня на съби­ти­ята в Сара­ево: мъртви хора, лежаща на земята окъ­рва­вена жена, пла­нини от трупове. Такава е вой­ната, която Европа не иска да види”, пише извест­ният ита­ли­ан­ски вест­ник L’Espresso.

„Пора­зи­телно е отсъстви­ето на инте­рес от страна на запад­ните медии към воен­ната еска­лация в Източна Украйна, към съби­ти­ята в Донецк и Луганск. За да откъсне тези гра­дове от ръцете на про­те­сти­ращите, укра­ин­ското пра­ви­тел­ство все по-​често използва бом­бар­ди­ро­вачи, за да ата­кува жилищни сгради и пар­кове”, пишат жур­на­ли­сти.

„Тази война се води в името на Европа, а Европа зат­варя очи за започ­на­лото масово изби­ване на хора. Водещите медии не пишат за нея и не пуб­ли­ку­ват видео­ма­те­ри­а­лите, сви­де­тел­стващи за ужаса на вой­ната”, пора­зени са европе­йски жур­на­ли­сти.

И защо ли не сме учудени?

http://noligarh.com/