В СУ се изучава казахски език за първи път в Европа

В СУ се изучава казахски език за първи път в Европа

Публикувано от:

В Центъра за източни езици и кул­тури при Софийския уни­вер­си­тет „Св.Климент Охрид­ски” се състоя търже­ствена цере­мо­ния по откри­ване на каби­нета за изу­ча­ване на казах­ски език, исто­ри­ята и кул­ту­рата на Казахстан.

По време на цере­мо­ни­ята ръко­во­ди­те­лят на дипло­ма­ти­че­с­ката мисия на Казах­стан в Бълга­рия Темир­тай Изба­стин и рек­торът на Софийския уни­вер­си­тет проф. Иван Илчев подпи­саха Мемо­ран­дум за вза­имно раз­би­ра­тел­ство между дипло­ма­ти­че­с­ката мисия на Репуб­лика Казах­стан и Софийския уни­вер­си­тет „Св. Климент Охрид­ски”, който ще поз­воли на казах­стан­с­ката и българ­ската страна да раз­ви­ват по-​нататък сътруд­ни­че­ство в областта на кул­ту­рата, нау­ката и образованието.

Учеб­ната дис­ци­плина „Казах­ски език” за първи път в Европа бе въве­дена в ака­демич­ната програма на Софийския уни­вер­си­тет от българ­ския тюр­ко­лог проф. Емил Боев. Днес, с под­крепата на ръко­вод­ството на Софийския уни­вер­си­тет, дипло­ма­ти­че­с­ката мисия и почет­ните кон­сули на Казах­стан в Бълга­рия, каби­нетът по казах­ски език бе ремон­ти­ран и обо­рудван със съвременна тех­ника и нови учебни мате­ри­али (реч­ници, книги) за удоб­ството на сту­ден­тите, изу­ча­ващи казах­ски език.

Гости на цере­мо­ни­ята бяха пред­ста­ви­тели на казах­ската диаспора, ръко­во­ди­тели на дипло­ма­ти­че­ски пред­ста­ви­тел­ства на чужди държави, депу­тати, пред­ста­ви­тели на МВнР, меди­ите, ака­демич­ните кръгове и обще­стве­но­стта на Бълга­рия. /„Русия днес”/