В Латвия ще наказват заради отричане на „Съветската окупация”

В Латвия ще наказват заради отричане на „Съветската окупация”

Публикувано от:

Сеймът на Лат­вия прие поправки в зако­но­да­тел­ството, уста­но­вя­ващи отго­вор­ност за про­слава, отри­чане, опра­д­ва­ване или дори съм­не­ние в съвет­ската и нацист­ката окупация, съобщава DELFI.

Те пре­дви­ждат отго­вор­ност и за отри­чане на холо­ко­ста и други пре­стъп­ле­ния срещу чове­че­ството. За тези действия се пре­дви­жда нака­за­ние лиша­ване от сво­бода до пет години, както и глоби и при­ну­ди­телна работа.

Сеймът нарича „съвет­ска окупация” пери­ода от 1940 г., когато Лат­вия влиза в състава на СССР, до разпа­да­нето на Съвет­ския съюз през1991 г. За при­емане на поправ­ките са гла­су­вали 56 депу­тати, про­тив —22, а един депу­тат се е въздържал. За да вля­зат проме­ните в сила, трябва да бъдат подпи­сани от пре­зи­дента Анд­рис Бер­зинш. Законът вече беше раз­кри­ти­ку­ван от пра­во­за­щит­ници и пред­ста­ви­тели на рус­ката общественост.

По време на обсъж­дане на поправ­ките депу­татът от Сейма от пар­ти­ята „Център за съгла­сие” Вале­рий Агешин отбе­ляза, че новите норми са трудно при­ложими на прак­тика. А ако това стане, Лат­вия ще е заплашена от искове в Европе­йския съд по пра­вата на човека.

Комен­ти­райки реше­ни­ето на Сейма лидерът на пар­тия „ЗаРЯ” Вла­ди­мир Лин­дерман заяви, че е готов срещу него да бъде заве­дено дело по тези поправки. В потвър­жде­ние на думите си той пуб­ли­кува няколко лозунга, които спо­ред поправ­ките могат да бъдат при­знати за пре­стъпни. През юни мина­лата година Сеймът прие зако­нопро­ект, забра­ня­ващ използва­нето на съвет­ска и нацистка сим­во­лика. Така демон­страци­ята на флага, герба и химна на СССР и сим­во­лите на нацистка Герма­ния бяха забра­нени дори за паметни чества­ния. Вете­ра­ните от вой­ната и тех­ните нагръдни отли­чи­телни знаци не попа­даха под забраната.

 Латвия преди:Латвия предиЛатвия днес:

 

Латвия сега

В Латвия