В Кубан откриха 26 разлома

В Кубан откриха 26 разлома

Публикувано от:

Възможно ли е няколко дни преди земетресението да се предвиди епицентърът му?

 Източник: в. “Русия днес – Россия сегодня”

Този въпрос въз­ни­ква всеки път след мощни земни тру­сове, които отнемат десетки хиляди човешки животи.В продълже­ние на много години този въпрос остава без отго­вор — не е имало нито обо­рудване, нито научни раз­ра­ботки. Рус­ките учени първи в света са съз­дали матема­ти­че­ски метод за прогно­зи­ране на силни земе­т­ресе­ния, който е използван в Сочи преди Олимпиада-​2014. За първи път авторът на про­екта, ака­деми­кът от РАН Вла­ди­мир Бабешко раз­каза пред жур­на­ли­сти за уни­кал­ния метод.

Сеизмо­лози „пре­слушаха” олимпийските обекти

Наи­стина, не всички знаят, че дълго преди откри­ва­нето на Олимпи­а­дата в Сочи в подго­тов­ката й са участвали раз­лични учени. Пред нас беше поста­вена зада­чата, да про­учим сеизмич­ната обста­новка на стро­и­тел­ните площадки. Чер­номор­ското крайбрежие попада в девет­ба­ло­вата земетръсна зона. Раз­бира се, всички обекти са про­ек­ти­рани с необ­хо­димата защита. Но, както пока­заха съби­ти­ята във Фуку­шима за подобни явле­ния е по-​добре да се знае пред­ва­ри­телно. В Сочи беше събрано обо­рудване на раз­лични орга­ни­за­ции за съби­ране и обра­бот­ване на геофи­зична информация — сеизмични станции, уни­ка­лен, веро­ятно един­стве­ният в света накло­номер на кварцови влакна, който улавя хилядни части от гра­дуса на наклона на лито­сфер­ната плоча, няколко GPS-​приемника, всеки от тях свър­зан с пет спът­ника и с функции да про­следи разме­ства­нето на пло­чите дори на милиметър. Те все още се нами­рат в райо­ните на Битхи, в Адлер, селищата Лес­ное, Чеми­то­ква­дже, Есто-​Садок, Гелен­джик и в Порт Кав­каз. Наблю­да­вайки една или друга зона е необ­хо­димо да се знае и какво се случва нао­коло. Това са много скъпи устройства, напри­мер, един GPS-​приемник струва около 100 хиляди долара, поради това са само осем в Крас­но­дар­ския край. Разпо­ложени са на места, където има надеждна охрана — на тери­то­ри­ята на МВР, спе­ци­ал­ните служби. Разпо­лагаме с още 12 като резерва. Сега пла­ни­раме да продължим към Керч и там да разпо­ложим при­ем­ник, защото Крим също се намира в опасна сеизмична зона.

През 2016 година Русия ще пред­се­да­тел­ства Чер­номор­ското ико­номи­че­ско сътруд­ни­че­ство (ЧИС) и ние се подгот­вяме за тази мисия — искаме да пред­ложим на стра­ните от ЧИС наши методи за наблю­де­ние. Събра­ната от устройствата информация, при­стига при нас, в Центъра за прогно­зи­ране и пре­дупре­жде­ние на гео-​екологични и тех­но­генни ката­строфи при Кубан­ския държа­вен уни­вер­си­тет и геофи­зич­ната служба на РАН. Но изчис­ле­ни­ята за това какво може да се случи пра­вим в Крас­но­дар и ги изпращаме в Мини­стер­ството на извън­ред­ните ситу­ации (МЧС).

Владимир Бабешко

 

Никой в света няма подобни разработки

Този метод е уни­ка­лен. Съще­ству­ват две основни при­чини за земе­т­ресе­ния. Пър­вата — плюмажи (кипяща пла­стична маса), които цир­ку­ли­рат като в тен­джера, движат се от горещото ядро към зем­ната кора и могат да я раз­рушат. Вто­рата — лито­сферни плочи, които се движат една към друга, допи­рат се и започ­ват мощни земетръси. Какво пред­став­лява обвив­ката на Земята? Гор­ният слой на поч­вата е с дъл­бо­чина от 2 до 200 метра. След него е гра­нит­ният слой — от3 до 20 километра, а след това е база­лтът — до 40 километра, така наре­че­ната чер­упка на нашата пла­нета. Земята може да се разглежда като твърдо сва­рено яйце. Когато яйцето се затисне, се появя­ват множе­ство пук­на­тини — това са тек­то­нич­ните раз­ломи, именно тук и се случ­ват земе­т­ресе­ни­ята. Взехме кар­тата на Крас­но­дар­ския край и я ана­ли­зи­рахме, защото там през послед­ните 100 години има много­кратно реги­стри­рани земе­т­ресе­ния. Открихме 26 раз­лома, където пло­чите се разми­на­ват, съби­рат и плъз­гат, а всичко това пре­диз­ви­ква тек­то­нични процеси. Разпо­лагаме с данни кои насе­лени места са разпо­ложени в тези зони, за да пре­дупре­жда­ваме само онези, които се нами­рат в опасна зона и да не при­тес­ня­ваме напразно оста­на­лите извън тях. Оказа се, че много такива раз­ломи има по крайбрежието.

В зем­ната кора има блуж­да­ещо концен­три­рано напреже­ние, което въз­ни­ква под въз­действи­ето на Луната, при­ли­вите, валежите и други фак­тори, вли­я­ещи на основ­ния слой на кората. И ако тази концен­трация се събира на раз­лома, напреже­ни­ето се събира и въз­ни­ква раз­чуп­ва­нето на лито­сфер­ните плочи, съпро­во­дено от мощни сеизмични вълни. То е като свет­лина от множе­ство фенери, ако снопо­вете свет­лина се събе­рат в една точка въз­ни­ква ярко петно. Ако тези напреже­ния пре­виша­ват допу­стимата гра­ница, нао­коло всичко започва да се руши. Раз­ра­бо­те­ният от нас матема­ти­че­ски метод поз­во­лява да бъдат изчис­лени и прогно­зи­рани тези напреже­ния, както и да се раз­бере, къде те се нами­рат и дали няма да се събе­рат заедно в резул­тат на въз­действие на редица фак­тори. Ние виждаме с каква ско­рост се движат тези концен­трации, по този начин можем да кажем кога в опре­де­лено място ще се случи земе­т­ресе­ние. Движе­ни­ето им зависи и от това дали е валяло или е заду­хал силен вятър. Два дни пред­ва­ри­телно може да се посочи с достатъчна точ­ност къде ще има земе­т­ресе­ние. Ние обаче ана­ли­зи­раме онези земетръси, които могат да пре­вишат 6 бала и са спо­собни да дове­дат до раз­ру­ши­телни послед­ствия. В Сочи такава опас­ност нямаше.

Между другото, по същия този метод могат да се прогно­зи­рат и свлачища.

разломи

Живот­ните първи усещат опасността

Абсо­лютно вярно е твър­де­ни­ето, че живот­ните преду­гаж­дат бедата. Рибите изплу­ват на повърх­но­стта, зми­ите изпъл­зя­ват, а домаш­ните животни пра­вят опити да бягат от местата, където ги държат (коша­рите например).

Съще­ству­ват вести­тели на силни тек­то­нични процеси. Един от най-​важните е появата на рояк от земетръси — чести леки раз­клаща­ния, които се случ­ват в продълже­ние на един час. Ако те се появят няколко пъти, значи става въпрос за при­ближа­ваща опас­ност. Напри­мер, преди земе­т­ресе­ни­ето в Спи­так (Арме­ния) се наблю­да­ваха такива явле­ния. Когато се появи трети рояк от земни раз­клаща­ния спе­ци­а­ли­стите не обър­наха внима­ние, а след това стана сил­ното земе­т­ресе­ние. Ние разпо­лагаме със сеизмична станция в уни­вер­си­тета и можем да реги­стри­раме тези явле­ния. Нашата задача е да пре­да­дем цялата информация на Мини­стер­ството на извън­ред­ните ситу­ации, а те от своя страна вече действат спо­ред инструкциите.

Аз се занима­вах с други неща, преди да се захвана с тази инте­ресна и полезна тема­тика. Като спе­ци­а­лист по меха­ника изчис­ля­вах надежд­но­стта на кораби, лета­телни апа­рати. В нача­лото на 2000 година в Кубан се появиха разни пред­ска­за­тели на земе­т­ресе­ния, финан­си­рани от чуж­де­странни лоби­сти. Тогава ни извика губер­на­торът и ни помоли да изяс­ним про­блема. Ние се заехме, про­учихме и днес никой не вярва на „предсказателите”.