Снимка: gold.ru.

Снимка: gold.ru.

ВТБ обмисля възмож­но­стите за разши­ря­ване на биз­неса

Публикувано от:

Ръко­вод­ството на рус­ката банка ВТБ обмисля възмож­но­стите за разши­ря­ване на биз­неса с доставка на скъпоценни камъни за Индия, съобщи вицепре­зи­дентът на бан­ката Михаил Яку­нин. От 2013 г. ВТБ изнася на индийския пазар злато и сребро, като през 2014 г. са били доста­вени над 65 т златни и около 700 тона среб­ърни кюл­чета. Това е близо 10 на сто от целия внос на Индия на скъпи метали за годината, пише “Русия Днес”.

Сега обмис­ляме и разши­ря­ване на износа на скъпоценни камъни, което също е инте­ре­сен сек­тор”, каза Яку­нин. Той допълни, че в индийското под­раз­де­ле­ние на бан­ката скоро ще има кад­рови промени и нов ръко­во­ди­тел ще оглави китайския филиал на ВТБ. Ръко­вод­ството на финан­со­вата инсти­туция не изклю­чва и докапи­та­ли­за­ция на своя укра­ин­ски клон. Ана­лизът на раз­че­тите за първите осем месеца на годи­ната от чуж­де­стран­ните си фили­али бан­ката има печалба от 15 млрд. рубли, вклю­чи­телно от ВТБ-​Украйна. „Слава богу, ситу­аци­ята в Украйна се поуспо­кои. Там все още обаче може да се оча­к­ват някои коле­ба­ния в печал­бата, но като цяло по общия обем на резервите ние вече сме изчис­лили резул­та­тите по Меж­ду­на­род­ните стан­дарти за финан­сова отчет­ност”, уточни Якунин.

Да се пред­скажат финан­со­вите пока­за­тели на укра­ин­ския клон на бан­ката за края на годи­ната е доста сложно. През октом­ври ВТБ смята да завърши процеса на докапи­та­ли­за­ция на клона с около 680 млн. долара. Това не са „свежи пари”, а кон­вер­сия на капи­тал от меж­ду­бан­ко­вите кре­дити, които ВТБ е давал на укра­ин­ските кло­нове. Остава пре­хвър­ля­нето на 580 млн. долара и още един транш за докапи­та­ли­за­ци­ята, но той ще бъде по-​малък от тази сума, като част от нея ще си вър­нем”, обяс­нява Якунин.

Докапи­та­ли­за­ци­ята е необ­хо­дима на укра­ин­ската дъщерна финан­сова компа­ния и за да може да мине на Меж­ду­на­род­ните стан­дарти за финан­сова отчет­ност и за да може да издържи стрес теста на наци­о­нал­ната бан­кова система на Украйна. В нача­лото на 2014 г. ВТБ вече вложи в укра­ин­ската банка около 280 млн. долара.