Архео­логи­ческа експе­диция е открила следи от древни ловци на бели мечки в Арк­тика

Архео­логи­ческа експе­диция е открила следи от древни ловци на бели мечки в Арк­тика

Публикувано от:

Архео­логи­ческа експе­диция на Инсти­тута по исто­рия на мате­ри­ал­ната кул­тура (ИИМК) на РАН в Санкт Петер­бург, е открила следи от древни ловци на бели мечки в Арк­тика. Уни­кал­но­стта на наход­ката е в това, че е един­стве­ното дока­за­тел­ство, раз­кри­ващо че древ­ните хора са яли месо от тези животни. Посе­ле­ни­ето им е открито на ост­ров Жохов от групата Ново­си­бир­ски ост­рови в Север­ния ледо­вит океан.

Осо­бе­ното при тези ловци, живели преди около 8 хиляди години, е това, че са лову­вали бели мечки и са кон­суми­рали месото им. На други места, където са про­веж­дани ана­логични изслед­ва­ния, досега не е отбе­ля­зана тол­кова масова упо­треба на месо от бели мечки”, раз­каза ръко­во­ди­те­лят на експе­дици­ята Вла­ди­мир Питулко.

Архео­логът добави, че древ­ните ловци изли­зали на лов през зимата, когато сам­ките пре­би­ва­вали в зимен сън в бър­логите си. Так­ти­ката на ловците е дока­за­тел­ство, че те са имали опит в лову­ва­нето на кафяви мечки, веро­ятно заим­стван и насле­ден от предците им, които са оби­тавали райони в тунд­рата и тайгата. На новото място ловците са довели до съвършен­ство уме­ни­ята си и изобщо не са допус­кали инци­денти с човешки жертви.

Жохов­ското посе­ле­ние е един от архео­логи­че­с­ките памет­ници, разпо­ложени в най-​северните ширини. Уче­ните го смя­тат за място с най-​древните следи от пре­би­ва­ване на човек в Далеч­ния Север. Усво­ява­нето на тези тери­то­рии е започ­нало преди около 8 хиляди години. Откри­тите на това място останки са най-​древните в шири­ните на Арк­тика. През онзи период днеш­ните Ново­си­бир­ски ост­рови са били част от кон­ти­нен­тал­ната суша. На мор­ското крайбрежие се е нами­рал посто­ян­ният лагер на древ­ните ловци, в който са живе­ели от 25 до 50 човека. Около една трета от тях са били ловци. Питулко допълва, че по време на раз­коп­ките на ост­ров Жохов, архео­ло­зите са открили и иден­тифици­рали остан­ките на чети­рима мъже и две жени. Гене­тич­ните изслед­ва­ния показ­ват, че те са при­над­лежали към западно-​евразийската група. Пре­се­лили са се в Арк­тика веро­ятно от тери­то­рии на Запа­ден Сибир или Урал. Уче­ните предпо­лагат, че насе­ле­ни­ето, пред­ста­вено от жите­лите на Жохов­ската сто­янка, са пра­ро­ди­тели на всички съвременни етноси, живе­ещи на тери­то­ри­ята — юкагири, якути, наро­дите от тунгусо-​манчжурската група и руснаци.

 

Източник: Русия Днес.